Nyheter

Om prosjektet

 

Finske Arctic Corridor er et prosjekt som skal lage nye logistikk-ruter for det arktiske området. Et av leddene i dette prosjektet er Arctic Railways - en jernbaneforbindelse som knytter sammen sjøruta i nord og jernbaner i sør. Kirkenes ligger strategisk plassert for å være knutepunktet mellom disse.

Følgende setning stod i Nasjonal Transportplan av 05.04.17 for perioden 2018-2029: «Dersom finske statlige myndigheter tar initiativ til å utrede jernbaneforbindelse mellom Finland og Kirkenes, er norske myndigheter positive til å bidra i et slik arbeid.» Dette gir oss en åpning til på ny å sette fokus på en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Gjennom foredrag og diskusjoner ønsker en å skape en ny entusiasme i jernbanearbeidet. Vi må fra norsk, regionalt hold komme med en sterk argumentasjon som understreker hvilke betydning en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes vil ha for samfunnsbyggingen i nord i overskuelig framtid. Samtidig må en hele tida være klar over at beslutningen om en jernbaneutredning må tas av finske statlige myndigheter. Derfor vil mye av vårt arbeid bli knyttet tett opp mot jernbaneinteressentene på finsk side.

Grunnen til at en allerede nå er kjørt en workshop i Kirkenes på jernbanesaken, er at Lapland County i løpet av det nærmeste året vil ta en beslutning om hvilke trase som vil være den foretrukne transportkorridor mot Barentshavet. Det er tre alternativer som er under utredning. Dette er Tromsø over Skibotn, Salla inn mot det russiske jernbanenettet og Kirkenes. Dersom det framkommer at det pågår et arbeid i Kirkenes som vil forsterke dette korridoralternativet vil en anta at dette vil bli vektlagt i den finske prosessen.

En arktisk jernbanevisjon

Visjonen for – Den Arktisk Jernbanen – er å kunne tilby et miljøvennlig og hurtigere transportalternativ for gods mellom Nordøst-Asia og Nord-Europa via Finland gjennom anvendelse av Den nordlige sjørute og utvikling av Kirkenes som knutepunkthavn.
LES MER

Hva skjer:

  • Finland ønsker å bygge en "Arctic Railway".
  • En potensiell strekning er Kirkenes - Rovaniemi.
  • Norsk Transportplan støtter en finsk-initiert konsekvensutredning av jernbanelinje.
  • Finsk transportminister har sendt brev til norsk samferdselsminister om å starte dette prosjektet.
  • SVU og Kirkenes Næringshage skal selge inn strekningen Kirkenes - Rovaniemi.
  • Finnmarks fylkeskommune vedtar støtte til prosjektet.
  • Finske og norske myndigheter ønsker å gå videre med Kirkenes - Rovaniemi-strekningen.

Workshop 08.06.2017

Her kan du laste ned presentasjonene fra foredragsholderne: