Kirkenes Næringsforening

Kirkenes Næringsforening

Prosjekteier:

Kirkenes Næringshage

Kontaktperson:

Guro Brandshaug

Vedtak:

Opptil kr. 284.000,- innvilges til en idéfasestudie.

Prosjektperiode:

april 2020 – 1. februar 2022

Mål i søknad:

Kirkenes Næringshage ønsker å skille ut sin næringsforeningsaktivitet til
en selvstendig enhet.

Beskrivelse fra søker:

KNH fungerer i dag også som en næringsforening, i tillegg til å være en næringshage.
Årsaken er historisk betinget, som følge av en fusjon mellom Kirkenes Næringshage AS
og Kirkenes Servicehavn AS i år 2004. Fire av medlemsbedriftene i KNH kan
kategoriseres som handelsbedrifter. Sentrumsbutikkene i Kirkenes arbeider for tiden
med å etablere en handelsforening. Dette anses ikke som en konkurrent til profilen til
næringsforeningsaktiviteten i KNH, men som et supplement til en nisje som ikke ivaretas
i større grad av KNH.


Historisk sett har næringsforeningsarbeid hos KNH vært en viktig aktivitet. En har
gjennomført frokostmøter, KNH kaffe, temamøter og medlemsmøter. I tillegg har en
arbeidet med høringsuttalelser, drevet påvirkning i offentlige prosesser som skal bidra
til bedre rammevilkår lokalt og regionalt.


Eksempler på slike prosesser er:
Utbygging av ankomsthall ved Kirkenes Lufthavn, forlengelse av rullebane ved Kirkenes
Lufthavn, bedring av flyruter til og fra Kirkenes, bygging av nytt sykehus i Kirkenes,
jernbane mellom Kirkenes og Nikel i Russland, jernbane mellom Kirkenes og Rovaniemi i
Finland og opprettelse av Tverrfaglig opplæringskontor i Kirkenes.
KNH er i dag i et strategisk veiskille hvor en er i ferd med å ta en mer regional rolle som
utviklingsaktør, og som deltaker i en regional innovasjonsstruktur. Samtidig opplever KNH at samfunnet rundt oss, -og medlemsbedrifter, er i noe villrede på hva KNH og
næringsforeningen har som mandat, og hva man skal levere på.


KNH har i løpet av 2019 og tidlig i 2020 drøftet næringsforeningsaktiviteten i flere fora.
Dette har vært interne drøftelser i styret og i administrasjonen. Man har også drøftet
eksternt med grupper av medlemmer, medlemmer enkeltvis, og med eksterne privateog offentlige aktører. Flere av disse mener at det bør opprettes et skille mellom driften i KNH og mellom næringsforening.


En god og aktiv næringsforening har mulighet for å være samlende for lokalt næringsliv,
og vil fortsatt kunne gi positive ringvirkninger i lokalt og regionalt perspektiv. KNH
utarbeider dermed denne prosjektplan for å starte en prosess for å opprettes et skille
mellom driften i KNH og mellom næringsforening.

Legg igjen en kommentar