fbpx

Handlingsplan

Handlingsplan

1 INNLEDNING
Handlingsplanen beskriver den periodevise operasjonaliseringen av «Omstillingsplan 2018-2022» med mål og ressursbruk. Omstillingsorganisasjonen utarbeider handlingsplaner som vedtas av kommunestyret i Sør-Varanger. Denne handlingsplanen gjelder for 2018.

Omstillingsarbeidet gjennomføres etter visjonen:

Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Et slikt samfunn kjennetegnes av:
a) Det er attraktivt å etablere og drifte virksomheter og institusjoner.
b) Høy kompetanse, utdanning og utviklingsevner.
c) Samarbeid og inkludering.
d) Et attraktivt bosted for barn, ungdom og voksne.

I tillegg legges følgende verdigrunnlag til grunn i arbeidet:
• Kompetansedrevet
• Samhandlende
• Langsiktig
• Utviklende

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med visjon og verdigrunnlag, og sørge for at igangsatte
prosjekter ivaretar disse.
Arbeidet via med fem strategiske innsatsområder, samt en gjennomgående grunnmur:
«Infrastruktur for innovasjon». I grunnmuren utvikles: kompetanse, digitalisering og
teknologi, nettverk og klynger, etablererkultur, samt attraktivitet og akkvisisjon. De fem
innsatsområdene er:

• Industri
• Opplevelsesnæringer i verdensklasse
• Barentshavet som utviklingsressurs
• Verdiskapning i grenseområdet Norge-Russland-Finland
• Nye næringer
Arbeidet i sin helhet styres mot de to hovedmålene med 300 arbeidsplasser og økt robusthet i
næringslivet, og illustreres i modellen nedenfor:

Modell for det omstillingsarbeidet, med fem strategiske innsatsområder (Industri, Opplevelsesnæring,
Verdiskapning i grenseområdet, Barentshavet og Nye næringer) og en grunnmur for infrastruktur og innovasjon.
SVU representerer det mørkegrå feltet i modellen.

Last ned og les hele handlingsplanen for 2019 her.

Lukk meny