Handlingsplan

Handlingsplan

1 INNLEDNING
Handlingsplanen beskriver den periodevise operasjonaliseringen av «Omstillingsplan 2018-2022» med mål og ressursbruk. Omstillingsorganisasjonen utarbeider årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret i Sør-Varanger. Denne handlingsplanen gjelder for 2020.

Omstillingsarbeidet gjennomføres etter visjonen:

Et attraktivt lokalsamfunn med vekstkraft

Et slikt samfunn defineres som:
a) Et samfunn der det er attraktivt å etablere og drifte virksomheter og institusjoner. 
b) Et samfunn preget av høy kompetanse, utdanning og utvikling. 
c) Et samfunn der en samarbeider og inkluderer hverandre. 
d) Et samfunn en ønsker å vokse opp, etablere seg, og komme tilbake til.

I tillegg legges følgende verdigrunnlag til grunn i arbeidet:
• Kompetansedrevet
• Samhandlende
• Langsiktig
• Utviklende

Omstillingsarbeidet skal gjennomføres i tråd med visjon og verdigrunnlag, og sørge for at igangsatte
prosjekter ivaretar disse.
Arbeidet gjennomføres via fem strategiske innsatsområder, samt en gjennomgående grunnmur:
«Infrastruktur for innovasjon». I grunnmuren utvikles: kompetanse, digitalisering og
teknologi, nettverk og klynger, etablererkultur, samt attraktivitet og akkvisisjon. 

De fem innsatsområdene er:

• Industri
• Opplevelsesnæringer i verdensklasse
• Barentshavet som utviklingsressurs
• Verdiskapning i grenseområdet Norge-Russland-Finland
• Nye næringer
Arbeidet i sin helhet styres mot de to hovedmålene med 300 arbeidsplasser og økt robusthet i
næringslivet, og illustreres i modellen nedenfor:

Modell for det omstillingsarbeidet, med fem strategiske innsatsområder (Industri, Opplevelsesnæring,
Verdiskapning i grenseområdet, Barentshavet og Nye næringer) og en grunnmur for infrastruktur og innovasjon.
SVU representerer det mørkegrå feltet i modellen.

Last ned og les hele handlingsplanen for 2020 her.