Om oss

Om Sør-Varanger Utvikling AS (SVU)

- Et attraktivt samfunn med vekstkraft.

SVU er Sør-Varanger Kommunes omstillingsselskap, og driver omstillingsarbeidet i kommunen. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år, fra juli 2016 til juli 2022. Selskapet har to hovedmål; å skape 300 arbeidsplasser og å bidra til økt robusthet i næringslivet. Dette arbeidet gjøres i henhold til omstillingsplan og handlingsplan vedtatt av eierne, Sør-Varanger Kommune. Som bedrift skal SVU etterstrebe å være brukerdrevet, åpen og inkluderende – med rett til å forvalte ressursene etter det selskapet, sammen med eierne, forstår som strategisk riktig. Dette betyr at SVU skal jobbe etter langsiktige mål, der tiltak skal ha varige effekter og bidra til kompetanseutvikling både lokalt og regionalt.

Modellen illustrerer at omstillingsarbeidet gjennomføres via fem strategiske innsatsområder (industri, opplevelsesnæring, Barentshavet, verdiskapning i grenseområdet og nye næringer), samt en gjennomgående grunnmur; infrastruktur for innovasjon. Arbeidet i sin helhet styres mot de to hovedmålene om å skape 300 arbeidsplasser og økt robusthet i næringslivet.

Les mer om Sør-Varanger Utvikling og omstillingsarbeidet i Omstillingsplan 2021 – 2024, og Handlingsplan 2021.

VÅRT VERDIGRUNNLAG

SVU skal være kompetansedrevet, samhandlende, utviklende og jobbe langsiktig:

… SVU vektlegger kompetanse, da kompetanse er fundamentet for lokal utvikling

… SVU skal fremme samhandling og være en aktør som knytter parter sammen

… SVU skal bidra til å jobbe mot varige og langsiktige perspektiver

… SVU skal fremme utvikling og innovasjon

VÅR VISJON

SVU skal bidra til å skape et attraktivt samfunn med vekstkraft:

… et samfunn der det er attraktivt å etablere og drifte virksomheter og institusjoner

… et samfunn preget av høy kompetanse, utdanning og utvikling

… et samfunn der en samarbeider og inkluderer hverandre

… et samfunn en ønsker å vokse opp, etablere seg, og komme tilbake til

VÅR MISJON

SVU skal legge til rette for at næringsomstilling møter samfunnsomstilling gjennom samhandling og kompetanse.