Om Sør-Varanger Utvikling AS (SVU)  

Et attraktivt samfunn med vekstkraft.

 

SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger kommune i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år, fra juli 2016 til juli 2022, og opererer med årlige handlingsplaner som vedtas av kommunestyret. Selskapet skal ikke betale utbytte.

SVU skal være en «rollemodell» og bidra til å sette dagsorden for utvikling av Sør-Varanger og Barentsregionen.  Det å være «rollemodell» innbefatter flere elementer. Et av elementene er å tenke nytt om regional omstilling, og bidra til å utvikle disse tiltakene i et nasjonalt perspektiv. Slik kan SVU skape interesse rundt omstillingsprosjektet, og bidra til å sette søkelys på Nordområdene. På denne måten svarer SVU på flere nivå, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Lokalt ut i fra de behov og unike ressurser som er tilgjengelig i vårt nedslagsfelt. Regionalt ved å bidra til å sette lys på regionen, samt å åpne for andre aktører i nordområdet til å ta del i programmer og aktiviteter. Dessuten kan SVU brukes som arena for utforskning, læring og kunnskapsoverføring for ulike interessenter (Kunnskapsinstitusjoner, NAV, Innovasjon Norge, Fylkeskommune og kommuner med flere). Nasjonalt bidrar SVU ved at vi følger opp om den nasjonale tilnærmingen som ligger i nordområdesatsing på innovasjon, kunnskapsbasert næringsliv, og nordområdestrategier (eksempelvis Utenriksdepartementets «nordområdene 2014» Kommunal- og moderniseringsdepartementet nordområde strategi), NAV nasjonalt sine behov for å forstå hvordan de kan bidra inn i innovasjon og omstilling (Se https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/FoU-midler) med flere). På denne måten vil SVU kunne knytte lokale, regionale og nasjonale strategier sammen og bidra til større gjennomslagskraft.

SVU skal operere som en strategisk spydspiss for kommunen, og bidra til at næringsomstilling møter samfunnsomstilling. Et slik arbeid skal gjøres igjennom å motivere til nytekning, løfte fram ideer og «store» tanker. Dette betyr at SVU skal bidra til å skape et robust og utviklende næringsliv – som igjen skaper nye arbeidsplasser. For å oppnå dette skal SVU bistå til å levere konkrete og praktiske verktøy med faglig høy kvalitet. SVU skal bidra til strategiske grep og sørge for at Sør-Varanger kommune starter kursen inn i en utviklende framtid med et mangfold av næringer og kompetanseinstitusjoner. Som bedrift skal SVU etterstrebe å være brukerdrevet, åpen, inkluderende – med rett til å forvalte ressursene etter det selskapet, sammen med eiere, forstår som strategisk riktig. Det betyr at SVU også skal jobbe etter langsiktige mål, der tiltak vil ha varige effekter og bidra til holdnings- og kompetanseutvikling i lokalmiljøet og regionen. Et særskilt element i dette er et fokus på kompetanse, og utvikling over tid.

 


Om omstillingsarbeidet

Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form av arbeidsplasser. Det betyr igjen at prosjekter med annen målsetting enn arbeidsplasser vanskelig kan prioriteres. Unntaket er kompetanseutviklingstiltak eller tiltak med effekter innen utvikling av etablererkultur som nevnt i innsatsområdenes strategier.

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av hovedmålet på 300 nye arbeidsplasser. Dette vil legge grunnlaget for ny vekst og optimisme, det vil føre til kompetanseutvikling og økt bolyst. Sør-Varanger vil bli mer attraktivt for etablering av nye bedrifter og legge grunnlaget for netto innflytting. En ønsker å legge opp til raskt å kunne korrigere strategi underveis i omstillingsarbeidet. Kunnskap om de ulike effektene av omstillingsarbeidet vil utvikles løpende, blant annet gjennom å foreta ulike målinger underveis. Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet en at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke overskuer og fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man ha et langsiktig fokus.

Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet en at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke overskuer og fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man ha et langsiktig fokus.

Omstillingsplanen fra 2016 beskriver situasjonen forut for omstillingssøknaden og bakgrunnen for omstillingsbehovet, målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. Innsatsområdene gir uttrykk for satsingsområder eller veivalg for å nå målsettingene. Det betyr at det ligger en handlefrihet og forvalteransvar hos SVU som må etterleves etter beste faglige evne.

 

Omstillingsplanen beskriver disse seks innsatsområder:

Den vedtatte omstillingsplanen fra 2016 favner bredt, og utdypes i detalj i den aktuelle rapporten, innsatsområdene omfavner følgende:

 1. Industri
 2. Opplevelsesnæring i verdensklasse
 3. Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland
 4. Barentshavet som utviklingsressurs
 5. Etablererkultur og attraktivitet
 6. Andre prosjekter

Fellesnevneren i disse er at kompetanseutvikling, samhandling, initiativ er viktig – også på tvers av typiske- og etablerte nettverk.

 
Forutsetninger fra eierne (Sør-Varanger kommune)
 • Det skal være enkel organisering – ikke overorganisering.
 • En vil bygge på eksisterende ressurser og aktører dersom det er mulig.
 • Det skal være et tett samarbeid mellom kommunens politiske og administrative ledelse og omstillingsorganisasjonen.
 • Det er et klart ønske om å utvikle og bygge kompetanse lokalt.
 • Det er svært ønskelig at både kommunen og omstillingsorganisasjonen kan samspille med en næringspolitisk organisasjon.
 • Omstillingsarbeidet må involvere eksisterende utviklingsmiljø lokalt.
 • Omstillingsarbeidet må ha et avklart forhold til andre lokale utviklingsaktører.
 • Omstillingsorganisasjonen skal være distansert fra kommunens administrasjon.

Forholdet til kommunen
 • Omstillingsorganisasjonen operasjonaliserer årlige Handlingsplaner som igjen er avledet at Omstillingsplanen – og begge skal vedtas av kommunestyret.
 • Omstillingsorganisasjonen må samordne seg med andre tiltak og aktiviteter Sør-Varanger kommune jobber med – og dette arbeidet må kvalitetssikres gjennom å trekke kommunens administrative ledelse inn i omstillingsarbeidet.

VÅRT VERDIGRUNNLAG definerer et attraktivt samfunn med vekstkraft som: Kompetansedrevet - SVU vektlegger kompetanse, da kompetanse er fundamentet for lokal utvikling. Samhandlende - SVU skal fremme samhandling og være en aktør som knytter parter sammen. Langsiktig - SVU skal bidra til å jobbe mot varige og langsiktige perspektiver. Utviklende - SVU skal fremme utvikling og innovasjon.

VÅR VISJON skal bidra til å skape: et attraktivt samfunn med vekstkraft. SVU definerer et attraktivt samfunn med vekstkraft som: a) et samfunn der det er attraktivt å etablere og drifte virksomheter og institusjoner b) et samfunn preget av høy kompetanse, utdanning og utvikling c) et samfunn der en samarbeider og inkluderer hverandre d) et samfunn en ønsker å vokse opp, etablere seg, og komme tilbake til

VÅR MISJON skal legge til rette for at næringsomstilling møter samfunnsomstilling igjennom samhandling og kompetanse

Rapporter og planer:

20171129 Programstatusvurdering Sør Varanger2017

Strategiplan.pdf