TORGET

Har du en utfordring?

Hos Torget kan du finne alle typer ufrodringer og ideer, eller du kan legge inn ditt eget. Se hva markedet trenger, start et studie eller send ut et ønske.

Kulturendring i små samfunn: Hvordan kan entreprenør-, innovasjons-, og teknologiprogrammer rettet mot barn og unge bidra til samfunnsendringer på kort og lang sikt.

Programmer og arbeid for innovasjon, entreprenørskap og teknologi rettet mot barn og unge mottar ressurser i form av tid og penger fra ulike interessenter, blant annet fra Sør-Varanger Utvikling As (SVU)
Da vi har brukt ressurser på flere slike tiltak, ønsker vi å lære mer om hvilke resultater slik programmer og tiltak gir. Vi søker derfor masterstudenter som vil forske på dette temaet slik at vi lærer mer, og derav kan bruke arbeidet i våre prioriteringer igjennom omstillingsperioden.
Student(ene) i stor grad kan selv velge hvilke tiltak eller programmer for gründervirksomhet/entreprenørskap, teknologiprogram og innovasjon hos barn og unge som er mest relevant(e) for oppgaven. Studenten(e) bør komme fra relevant fagbakgrunn for denne forskningsretningen, eksempelvis økonomiske, administrative, ledelse, innovasjon/entreprenørskap eller tekniske fag. Vi åpner for, og poengterer, at det også kan være andre relevante fagretninger som kan bidra med spennende innsikt.

 

Dette er en åpen utlysning, og student(er) og deres forskningsinstitusjon vil ha ansvaret for oppgaven. SVU vil ikke stå for fagveiledning, men kan bidra med praktiske elementer/diskusjon, nettverksbygging og noe finansiering.

 

Omfanget av SVUs bidrag må avtales ved en eventuell oppstart, og hvilke ressurser som kan kobles inn vil være avhengig av forskningsdesignet og relevansen for vår drift.

 

Ta kontakt med SVU for mer informasjon.

 

Om tidligere utlysning:

SVU beklager dersom tidligere utlysning har fremstått som upresis eller gjort noen urolige. 

marie@svu.as