Bok2 

 

Steg 1 - Tildelingskriterier:

Før du skriver og sender inn din søknad du lese nøye gjennom tildelingskriteriene under:

Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke bevilger støtte til prosjekter og studier som allerede er påbegynt. 

Du kan også laste ned tildelingskriteriene i linken under.

Næringsomstilling møter samfunnsomstilling

Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Kunnskap om de ulike effektene av omstillingsarbeidet vil utvikles løpende, blant annet gjennom å foreta ulike målinger underveis. Det er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke overskuer og fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man ha et langsiktig fokus. Visjonen for omstillingsarbeidet er å skape «Et attraktivt samfunn med vekstkraft», og det forventes at søkere stiller seg bak denne visjonen.

I omstillingsarbeidet ligger det 6 områder.

 1. Industri
 2. Opplevelsesnæring i verdensklasse
 3. Økt verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland
 4. Barentshavet som utviklingsressurs
 5. Etablererkultur og attraktivitet
 6. Andre prosjekter

teamworkFellesnevneren i disse er at kompetanseutvikling, samhandling, initiativ er viktig – også på tvers av typiske- og etablerte nettverk. Derfor ønsker SVU ønsker å bidra til at Sør-Varanger blir best i landet på teamwork og teamarbeid, noe som gjør at arbeidet krever en strategisk tilnærming for å nå de ulike segmentene i nedslagsfeltet med relevante tilbud og tiltak.

SVU skal være en katalysator for å få i gang prosjekter og kapitaltilgang som skal brukes til lokal kompetanseheving og verdiskapning. Dette gjøres igjennom å støtte initiativ som går under kategorien forstudier og forprosjekter. De aktuelle prosjektene bør inneha et vist potensial for innovasjon og nytenkning, og SVU støtter normalt ikke rene markedsutvidelser.

Interesserte aktører vil bli utfordret til å tenke samhandling og innovasjon, med formål om å skape varige og langsiktige effekter. Søkerne, sammen med SVU, bør strebe etter å vise hvordan prosjekter kan realiseres inn i langvarige effekter og hvordan de passer inn i et helhetlig perspektiv. Med sistnevnte tenker man eksempelvis oversikten av aktiviteter, aktører, prosjekter, bedrifter og institusjoner. I noen tilfeller handler det om at tjenester og produkter må ha et «vugge til grav-fokus» for å sikre helsemessige, mentale, miljømessige eller samfunnsgevinster.

SVU tildeler prosjektmidler etter styrets behandling av søknader. Det legges opp til at søknader behandles omtrentlig hver annen måned (se egen møteplan HER). Det forutsettes at det er minimum 3 uker mellom søknadsleveranse og styremøte for behandling, og ved særskilte tilfeller vil en måtte påberegne lengre behandlingstid. SVU etterstreber å holde den individuelle søker orientert om behandlingstid.

Søkere bør kontakte SVU i god tid før deres søknad for å spille inn hva de planlegger, og derav også få innspill til sin søknad.  Ofte er det flere aktører som ønsker noenlunde det samme, og det vil være derav være naturlig at SVU oppfordrer aktørene til å samhandle i en søknad. Daglig leder har anledning til å godkjenne mindre prosjekter der søknadsbeløpet er begrenset oppad til kr 75.000,-.

SVU bruker interne sjekklister for å se om søkerne har måloppnåelse i forhold til tildelingskriterier, og dertil samsvar med SVUs strategi. På denne måten kan SVU rate søknader ut i fra de gjeldende tildelingskriteriene. Offentlig støtte i form av tilskudd til enkeltbedrifter kan innebære konkurransevridning, og ingen bedrifter har i utgangspunktet «krav» på tilskudd.

 

Tildelingskriterier og søknaden

Tildelingskriteriene under har overskrift i samsvar med søknadsoppsettet. Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke bevilger støtte til prosjekter og studier som allerede er påbegynt. 

Tildelingskriterier

 • Søknaden må inneholde en tekst på opptil 150 ord som beskriver prosjektet. Dersom mulig, legg også inn en setning om hvordan samfunnselement bedriften ønsker å sikte mot. Dette samfunnsperspektivet er belyst i punkt 2.3.5. Denne teksten vil bli brukt i pressemeldinger, og Sør-Varanger Utvikling As sine nettsider og markedsføringsplattformer ved behov. Dette er også den eneste informasjonen SVU gir på vegne av selskapet, og all korrespondanse vedrørende prosjektet vil rettes direkte til prosjektsøker. Som overskrift til Prosjektbeskrivelsen oppføres prosjektsøker, prosjektnavn, og varighet følgende format: «Prosjektsøker: «Organisasjon XX», «Prosjektnavn», «fra XX.YY til XX.YY». Om ønskelig kan linker til nettsider, logoer og annet inkluderes, eller ettersendes, for bruk på SVUS nettside.
 • Tildelinger skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,8 millioner norske kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Denne summen inkluderer også konsernregnskapet i sin helhet. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte hvorvidt det er mottatt annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår. I tilfeller der søker tidligere har mottatt bagatellmessig støtte oppgis beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt. Dersom søker mener at den har grunnlag for å omgå disse generelle reglene for bagatellmessig støtte må dette en opplyse og vise til dette i søknaden. Søker er ansvarlig for sette seg inn og forholde seg til det gjeldene regelverk om bagatellmessig støtte.
 • I prosjekter med tilskudd over Kr. 100.000,- betinger Sør-Varanger Utvikling AS at det leveres et revidert regnskap. Prosjekter som mottar tilskudd under Kr. 100.000,- kreves et regnskap bekreftet av regnskapsfører.
 • Alle søknader må ha et formål og noen målsetninger, den aktørene ser for seg noen måloppnåelser og konsekvenser. «Hva er det en prøver å oppnå, og hvordan skal en oppnå dette, hvorfor skal en oppnå dette, og hvilke effekter forventer man av prosjektet» er i så måte sentrale spørsmål som bør besvares. I et slikt øyemed er det naturlig at det belyses et helhetlig perspektiv (forventet livsløp evt et «vugge-til-grav perspektiv») for å hjelpe til å belyse hvordan prosjektet vil falle inn i et større samspill av aktører, institusjoner og andre – med tilhørende potensielle langvarige effekter.
 • SVU forutsetter å bli eksponert med navn og logo i presentasjoner, aktørens markedsføringskanaler (nettsider, sosiale media mm) og ved eventuell annen profilering av prosjektet i media. I denne type eksponering skal det framgå at bedriften har fått støtte fra SVU. Hvordan dette planlegges og skal gjennomføres fra søker bør følge søknadsteksten.
 • Prosjekter som har potensiale til å gi varige effekter, med muligheter til å løse ut flere midler via øvrig virkemiddelapparat eller investorer, er av særlig interesse.
 • Prosjekter bør inneholde en tydelig kompetanseutviklingskomponent, og det omtalte helhetlige perspektivet (livsløp/vugge-til-grav) bør belyses.
 • Prosjekter bør inneholde en form for «samfunnselement». Med samfunnselement mener SVU at aktører som får tilskudd også bør gi noe tilbake til samfunnet – særlig om prosjektet lykkes. Dette kan eksempelvis gjøres ved å åpne dører for studenter, ta del i lærlingeprogram, ta del i kurs og programmer, bidra som mentorer, hjelpe aktører som Ungt Entreprenørskap med mer. SVU vil, sammen med andre, utarbeide en rekke programmer som søkerne kan velge å delta i. Søkerne kan også framme andre samfunnsmessige tiltak på eget initiativ. Tiltak rettet mot barn og unge er særlig ønsket.
 • Prosjekter som er strategiske, og bidrar til å forvalte de komparative fortrinnene som finnes i Sør-Varanger er av særlig interesse.
 • SVU forventer at søker er, eller ønsker å være, forankret, registrert og operativ fra Sør-Varanger. Videre vil SVU vil kunne stille krav om tilbakebetaling av inntil 50 % av innvilget tilskudd dersom det ved prosjektets avslutning anses som sannsynlig at søker vil flytte virksomheten ut av kommunen i innen 18 måneder etter gjennomføring av prosjektet. Dette vil spesielt være aktuelt for prosjekter som innvilges beløp over Kr. 100 000,-. Et slikt krav omfatter ikke de tilfellene som ender ekspansjon til andre markeder, der deler av driften beholdes i Sør-Varanger kommune (SVU minner om at rene markedsutvidelsesprosjekter normalt ikke blir støttet).
 • Det vil normalt kreves at aktørene arbeider med sine innovasjonsprosjekter igjennom de kompetanseprogrammene som er støttet/utviklet sammen med SVU. Normalt vil hele, eller hoveddelen av søknadsbeløpet betales ut etter gjennomført program. Eksempel på program vil være innovasjonsskolen. SVU vil dekke deltakeravgift for opptil 5 stykk pr prosjekt etter søknad. Søkere vil også kunne spille inn ideer og problemstillinger til slike program for å få andre grupper til å jobbe med prosjektet.
 • For prosjekter som gjennomføres før kompetanseprogrammene er på operasjonalisert, oppfordrer SVU sterkt aktørene til å delta frivillig da programmene vil bistå aktørene til å skape varig verdiskapning.
 • SVU understreker at prosjekter må gjennomføres effektivt og kontrollert, og de fleste prosjekt vil bli oppfordret til deltagelse eller kanalisert mot innovasjonsprogrammene SVU støtter.
Ofte ønsker aktører å involveres og orienteres tidlig for å få best mulig effekt av de ulike virkemidlene. Eksempler på virkemidler kan være kommunale fond, SIVA sitt Næringshageprogram for Målbedrifter i Næringshagene (kontakt Kirkenes Næringshage for dette), Innovasjon Norge, SkatteFunn, Regionalt Forskingsfond med ulike virkemidler, student og forskersamarbeid, nærings-ph.d, ulike stiftelser og private fond (eksempelvis Sparebank1 stiftelsens fond og SNN fondet). I tillegg er det relevant for SVU å vite om dere er i kontakt med noen investeringsmiljø for et eventuelt hovedprosjekt. Ofte vil prosjekter som SVU støtter være høyaktuelle for andre virkemidler, og særlig SkatteFunn-ordningen er ofte relevant. Kirkenes Næringshage har aktører som er veldig gode på de fleste virkemiddeltiltak, og særlig Skattefunn. Tips til linker er: Listen er ment som hjelp og tips, og det finnes flere virkemidler der ute enn det som er skrevet opp.
 • Aktører kan søke SVU om midler til sine prosjekter, der det er etablert en norm som sier at det tildeles opptil 40% støtte om aktøren står alene, mens det vil kunne tildeles 10% ekstra for programdeltagelse og 10% ekstra for samarbeid med andre aktører. I praksis betyr det at bedrifter kan få opptil 60% støtte dersom de er flere som samarbeider om et prosjekt og samtidig deltar i et eller flere av programmene SVU støtter opp om.
 • SVU kan ved spesielle tilfeller gå utover de normerte prosentsatsene. Prosjekter som går på tvers av tradisjonelle næringsområder er særlig ettertraktet (eksempelvis prosjekt som fordrer samarbeid mellom industriaktører og kulturaktører).
 • For regnskapspliktige selskap kan SVU kun godkjenne «eget arbeid» som er avtalt lønn som regnskapsførers. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år. For enkeltpersonforetak kan vi godkjenne eget ulønnet arbeid.
 • Det forutsettes at søker fyller ut en søknad i PLP-format, samt registrerer sin søknad på regionalforvaltning.no når denne portalen er satt opp og implementert i driften til SVU. Søknaden i PLP-format skal være med som vedlegg når søknaden registreres i portalen. Les mer om PLP under «Verktøy” på regionalforvaltning.no. og last ned mal HER. Alle rapporteringer, og leveranser skal gjennomføres på regionalomstilling.no. Bedriften er selv ansvarlig for å sette seg inn i nødvendige prosesser, nettside og portal, og må i tilfelle søke en ekstern 3. part for hjelp til utførelse. SVU vil gi beskjed når driften av regionalforvaltning.no er i gang.
Oppfølgning av eksterne prosjekter

Alle eksterne prosjekter støttet av Sør-Varanger Utvikling skal følges opp ved statusmøter underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og det skal framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Sør-Varanger Utvikling forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, dersom søker ikke har levert i henhold til prosjektsøknaden.

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000
Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000 skal følges opp ved 2-3 statusmøter.

Statusmøte 1: 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev.
Statusmøte 2: 50 % av prosjektperioden gjennomført.
Statusmøte 3: 80 % av prosjektperioden gjennomført.

Første statusmøte skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøter i søknaden.

Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000
Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000 skal følges opp ved ett statusmøte 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev. Statusmøtet skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøtet i søknaden.