Bok2 

 

Steg 1 - Tilsagnsskriterier:

Før du skriver og sender inn din søknad du lese nøye gjennom tilsagnskriteriene under:

Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke investerer i prosjekter og studier som allerede er påbegynt. Søker kan allikevel starte prosjektet på egen risiko i påvente av søknadsbehandling. 

Du kan også laste ned tilsagnskriteriene i linken under.

Vi ber deg lese nøye gjennom Sør-Varanger Utviklings tilsagnskriterier, før du går videre i søknadsprosessen.
Søknader til Sør-Varanger Utvikling behandles av styret. Styremøtene avholdes omtrentlig annen hver måned (se egen møteplan her). Det forutsettes at det er minimum 3 uker mellom søknadsleveranse og styremøte for behandling, og ved særskilte tilfeller vil en måtte påberegne lengre behandlingstid. Mindre prosjekter med søknadsbeløp begrenset til kr. 75.000,- kan behandles administrativt og godkjennes av daglig leder.
Sør-Varanger Utvikling gir gjerne innspill til prosjektideer og ønsker at søker tar kontakt i god tid før en eventuell søknad sendes inn.

 

Næringsomstilling møter samfunnsomstilling


Et vellykket omstillingsarbeid bygges på strategisk, langsiktig tenking. Visjonen for omstillingsarbeidet er å skape et attraktivt samfunn med vekstkraft, og det forventes at søkere stiller seg bak denne visjonen.

Sør-Varanger Utvikling har to hovedmål: skape 300 arbeidsplasser og bidra til å skape et mer robust næringsliv. Prosjektene vi investerer i må derfor gi en avkastning i arbeidsplasser.
Omstillingsarbeidet er rettet mot fem innsatsområder:

Industri

Mål: 125 nye arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet vil prioritere:

 • Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner.
 • Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter.
Opplevelsesnæring i verdensklasse

Mål: 75 nye arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet vil prioritere:

 • Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner.
 • Omstillingsprogrammet vil oppmuntre og støtte samarbeidsprosjekter som:
 • Styrker Sør-Varangers posisjon som internasjonalt reisemål.
 • Bedrer reisemålets tilgjengelighet og som øker kapasiteten.
 • Styrker sentrum som opplevelsesarena.
 • Utvikler opplevelsesprodukter og prosjekter som utvikler kunst- og kulturproduksjon.
 • Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter.
Barentshavet som utviklingsressurs

Mål: 50 nye arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet vil prioritere:

 • Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner.
 • Omstillingsprogrammet vil oppmuntre og støtte samarbeidsprosjekter som:
 • Støtter arbeidet med rekruttering til fiskerinæringen.
 • Bidrar til å øke andelen lokale leverandører til aktivitet i og i tilknytning til Barentshavet.
 • Utnytter mulighetene for næringsutvikling ifm. petroleumsvirksomhet.
 • Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter.
Verdiskaping i grenseområdet Norge-Russland-Finland

Mål: 30 nye arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet vil prioritere:

 • Bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i ideer fra næringen, og som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner og som bidrar til å utnytte beliggenheten til Russland og Finland.
 • Proaktivt arbeid mot næringen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter.
Nye næringer

Mål: 20 nye arbeidsplasser

Omstillingsprogrammet vil prioritere:

 • Innovasjonsprosjekter. Støtte opp under nyskapende utviklingsprosjekter fra gründere, eksisterende bedrifter og nyetablerere – uavhengig av bransje, som er i tråd med omstillingsplanens ambisjoner.
 • Proaktivt arbeid mot målgruppen for å høyne ambisjoner, avdekke utviklingspotensial, mulige knoppskytinger samt, identifisere utviklingsprosjekter.

Søknad og tilsagnskriterier

Tilsagnskriteriene under har overskrift i samsvar med søknadsskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke investerer i prosjekter og studier som allerede er påbegynt. Søker står fritt til å starte på egen risiko under påvente av søknadsbehandling.

Forside

Søknaden må inneholde en tekst på opptil 150 ord som beskriver prosjektet. Dersom mulig, legg også inn en setning om hvordan samfunnselement bedriften ønsker å sikte mot. Dette samfunnsperspektivet er belyst i punkt 2.3.5. Denne teksten vil bli brukt i pressemeldinger, og Sør-Varanger Utvikling As sine nettsider og markedsføringsplattformer ved behov. Dette er også den eneste informasjonen SVU gir på vegne av selskapet, og all korrespondanse vedrørende prosjektet vil rettes direkte til prosjektsøker. Som overskrift til Prosjektbeskrivelsen oppføres prosjektsøker, prosjektnavn, og varighet følgende format: «Prosjektsøker: «Organisasjon XX», «Prosjektnavn», «fra XX.YY til XX.YY». Om ønskelig kan linker til nettsider, logoer og annet inkluderes, eller ettersendes, for bruk på SVUS nettside.

2.1 Søknadsbeløp i hele NOK
 • Tilsagn skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,8 millioner norske kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Denne støtten inkluderer også konsernregnskapet i sin helhet. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt.
 • I prosjekter med tilskudd over Kr. 100.000,- betinger SVU AS at det leveres et revidert regnskap. Prosjekter som mottar tilskudd under Kr. 100.000,- kreves et regnskap bekreftet av regnskapsfører.
2.2.2 Formål og målsetninger

Alle søknader må ha et formål og noen målsetninger, den aktørene ser for seg noen måloppnåelser og konsekvenser. «Hva er det en prøver å oppnå, og hvordan skal en oppnå dette, hvorfor skal en oppnå dette, og hvilke effekter forventer man av prosjektet» er i så måte sentrale spørsmål som bør besvares. I et slikt øyemed er det naturlig at det belyses et helhetlig perspektiv (forventet livsløp evt et «vugge-til-grav perspektiv») for å hjelpe til å belyse hvordan prosjektet vil falle inn i et større samspill av aktører, institusjoner og andre – med tilhørende potensielle langvarige effekter.

2.4 Kommunikasjon

SVU forutsetter å bli eksponert med navn og logo i presentasjoner, aktørens markedsføringskanaler (nettsider, sosiale media mm) og ved eventuell annen profilering av prosjektet i media. I denne type eksponering skal det framgå at bedriften har fått investering fra SVU. Hvordan dette planlegges og skal gjennomføres fra søker bør følge søknadsteksten.

2.5 Varige effekter
 • Prosjekter som har potensiale til å gi varige effekter, med muligheter til å løse ut flere midler via øvrig virkemiddelapparat eller investorer, er av særlig interesse.
 • Prosjekter bør inneholde en tydelig kompetanseutviklingskomponent, og det omtalte helhetlige perspektivet (livsløp/vugge-til-grav) bør belyses.
2.6 Samfunnselement
 • Prosjekter bør inneholde en form for «samfunnselement». Med samfunnselement mener SVU at aktører som får tilskudd også bør gi noe tilbake til samfunnet – særlig om prosjektet lykkes. Dette kan eksempelvis gjøres ved å åpne dører for studenter, ta del i lærlingeprogram, ta del i kurs og programmer, bidra som mentorer, hjelpe aktører som Ungt Entreprenørskap med mer. SVU vil, sammen med andre, utarbeide en rekke programmer som søkerne kan velge å delta i. Søkerne kan også framme andre samfunnsmessige tiltak på eget initiativ. Tiltak rettet mot barn og unge er særlig ønsket.
 • Prosjekter som er strategiske, og bidrar til å forvalte de komparative fortrinnene som finnes i Sør-Varanger er av særlig interesse.
 • SVU forventer at søker er, eller ønsker å være, forankret, registrert og operativ fra Sør-Varanger. Videre vil SVU vil kunne stille krav om tilbakebetaling av inntil 50 % av innvilget tilskudd dersom det ved prosjektets avslutning anses som sannsynlig at søker vil flytte virksomheten ut av kommunen i innen 18 måneder etter gjennomføring av prosjektet. Dette vil spesielt være aktuelt for prosjekter som innvilges beløp over Kr. 100 000,-. Et slikt krav omfatter ikke de tilfellene som ender ekspansjon til andre markeder, der deler av driften beholdes i Sør-Varanger kommune (SVU minner om at rene markedsutvidelsesprosjekter normalt ikke blir investert i).
2.9 Kompetanseprogram
 • Det vil normalt kreves at aktørene arbeider med sine innovasjonsprosjekter igjennom de kompetanseprogrammene som er investert i/utviklet sammen med SVU. Normalt vil hele, eller hoveddelen av søknadsbeløpet betales ut etter gjennomført program. Eksempel på program vil være innovasjonsskolen. SVU vil dekke deltakeravgift for opptil 5 stykk pr prosjekt etter søknad. Søkere vil også kunne spille inn ideer og problemstillinger til slike program for å få andre grupper til å jobbe med prosjektet.
 • For prosjekter som gjennomføres før kompetanseprogrammene er på operasjonalisert, oppfordrer SVU sterkt aktørene til å delta frivillig da programmene vil bistå aktørene til å skape varig verdiskapning.
 • SVU understreker at prosjekter må gjennomføres effektivt og kontrollert, og de fleste prosjekt vil bli oppfordret til deltagelse eller kanalisert mot innovasjonsprogrammene SVU har investert i.
2.10 Andre virkemiddelapparater/finansiører

Ofte ønsker aktører å involveres og orienteres tidlig for å få best mulig effekt av de ulike virkemidlene. Eksempler på virkemidler kan være kommunale fond, SIVA sitt Næringshageprogram for Målbedrifter i Næringshagene (kontakt Kirkenes Næringshage for dette), Innovasjon Norge, SkatteFunn, Regionalt Forskingsfond med ulike virkemidler, student og forskersamarbeid, nærings-ph.d, ulike stiftelser og private fond (eksempelvis Sparebank1 stiftelsens fond og SNN fondet). I tillegg er det relevant for SVU å vite om dere er i kontakt med noen investeringsmiljø for et eventuelt hovedprosjekt. Ofte vil prosjekter som SVU investerer i være høyaktuelle for andre virkemidler, og særlig SkatteFunn-ordningen er ofte relevant. Kirkenes Næringshage har aktører som er veldig gode på de fleste virkemiddeltiltak, og særlig Skattefunn.

 

Se linker til andre støtteapparater her:

http://sorvarangerutvikling.no/stotteapparater/

 

Listen er ment som hjelp og tips, og det finnes flere virkemidler der ute enn det som er skrevet opp.

2.11 Samhandling
 • Aktører kan søke SVU om midler til sine prosjekter, der det er etablert en norm som sier at det tildeles opptil 40% investering om aktøren står alene, mens det vil kunne tildeles 10% ekstra for programdeltagelse og 10% ekstra for samarbeid med andre aktører. I praksis betyr det at bedrifter kan få opptil 60% investering dersom de er flere som samarbeider om et prosjekt og samtidig deltar i et eller flere av programmene SVU investerer i.
 • SVU kan ved spesielle tilfeller gå utover de normerte prosentsatsene. Prosjekter som går på tvers av tradisjonelle næringsområder er særlig ettertraktet (eksempelvis prosjekt som fordrer samarbeid mellom industriaktører og kulturaktører).
3.1 Egeninnsats og interne timer

For regnskapspliktige selskap kan SVU kun godkjenne «eget arbeid» som er avtalt lønn som regnskapsførers. Timesatsen er 1,2 promille av avtalt årslønn, maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år. For enkeltpersonforetak kan vi godkjenne eget ulønnet arbeid.

5.1 Prosjektledelse

Det forutsettes at søker fyller ut en søknad i PLP-format, samt registrerer sin søknad på regionalforvaltning.no når denne portalen er satt opp og implementert i driften til SVU. Søknaden i PLP-format skal være med som vedlegg når søknaden registreres i portalen. Les mer om PLP under «Verktøy” på regionalforvaltning.no. og last ned mal HER. Alle rapporteringer, og leveranser skal gjennomføres på regionalomstilling.no. Bedriften er selv ansvarlig for å sette seg inn i nødvendige prosesser, nettside og portal, og må i tilfelle søke en ekstern 3. part for hjelp til utførelse. SVU vil gi beskjed når driften av regionalforvaltning.no er i gang.

Oppfølgning

Oppfølgning av eksterne prosjekter

Alle eksterne prosjekter Sør-Varanger Utvikling investerer i skal følges opp ved statusmøter underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og det skal framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Sør-Varanger Utvikling forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, dersom søker ikke har levert i henhold til prosjektsøknaden.

 

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000 skal følges opp ved 2-3 statusmøter.

 

Statusmøte 1: 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev.

Statusmøte 2: 50 % av prosjektperioden gjennomført.

Statusmøte 3: 80 % av prosjektperioden gjennomført.

 

Første statusmøte skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøter i søknaden.

 

Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000

Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000 skal følges opp ved ett statusmøte 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev. Statusmøtet skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøtet i søknaden.