Prosjekt

Utvikling og test av reinlav i pelets

Prosjekteier

Odd Erling Smuk

Kontaktperson

Odd Erling Smuk

Prosjektperiode

2017

Mål

5 arbeidsplasser

Vedtak

Opptil Kr. 196 000 innvilges til prosjektet

- Næringsrikt og lagringsstabilt reinfòr basert på reinlav og grønne planter.

Beskrivelse fra søker

Neidenfirma skal utvikle næringsrikt reinfòr Kirkenes, januar 2017: Selskapet Jeagil i Neiden har fått et tilskudd på opptil 196 000 kroner for patentutvikling av et næringsrikt og lagringsstabilt reinfòr basert på reinlav og grønne planter. Om vinteren finner reinen normalt proteinrikt fòr under snøen. Dette kan være reinlav, skudd av lyng og planter, samt grønne plantedeler. Forventede klimaendringer med mildere, våtere og mer ustabile vintre vil gi hyppigere perioder med isdekte beiter som reduserer reinens naturlige tilgang på fôr. Under visse forhold vil derfor næringstilgangen bli for liten. I disse periodene fores reinen med blant annet høy, rundballer og gressbasert pellets. Denne typen næringsfattig og «dødt» fôr har imidlertid vist seg å kunne svekke reinens fordøyelsessystem. Det finnes eksempler på at dyr uten forvarsel kan dø til tross for slik støttefòring. Jeagil AS (SUS) vil benytte tilskuddet fra Sør-Varanger Utvikling til å videreutvikle sine ideer om hvordan det kan produseres et lagringsstabilt reinfòr hvor naturlige grønne planter og reinlav inngår som viktige komponenter. Konseptet vil kunne ha nyskapningspotensial for landbruks- og reindriftsnæringen. Utviklingsarbeidet vil foregå 1. halvår i år og vil inkludere reineiere, forskningsmiljøer og teknologer.

Mer om Odd Erling Smuk

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet