Prosjekt

Datasenter Kirkenes

Prosjekteier

Ulven Investment AS

Kontaktperson

Rune Nordhus
runenordhus76@gmail.com

Prosjektperiode

20. februar 2018 – 31. oktober 2018

Mål

Potensielt opptil 30 nye arbeidsplasser innen innsatsområdet «økt verdiskapning i grenseområdet Norge-Russland-Finland»

Vedtak

Opptil kr. 300.000,- innvilges til forprosjekt

Et datasenter i Kirkenes medfører at det vil bli behov for nye arbeidsplasser innen IKT i forhold til drift av senteret.

Beskrivelse fra søker

Ulven Investment AS starter et forprosjekt for å utrede om det er grunnlag for å etablere et datasenter i Kirkenes. Et datasenter er forenklet sagt et senter med et sort antall av servere hvor private og offentlige brukere lagrer, og henter ut sine data. Det er etablert en rekke datasentre over hele verden, og det er etablert flere i Norge. Næringen er en vekstnæring som følge av større grad av digitalisering og krav om sikker lagring og tilgang til data for brukerne. Et datasenter i Kirkenes medfører at det vil bli behov for nye arbeidsplasser innen IKT i forhold til drift av senteret. Det vil medføre at Kirkenes trenger tilførsel av flere spesialister innen IKT tjenester, og et større og sterkere IKT miljø i Kirkenes. Videre vil det kunne medføre at det vil bli behov for samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner i forhold til utdanning av kvalifisert personell for IKT næringen lokalt, og i regionen. I en etableringsfase, vil det være behov for å investere i oppgradering av bygg, infrastruktur, teknologi og utstyr. Dette vil kunne gi mulighetsrom for bygg- og anleggsbransjen, og andre lokale leverandører. I forprosjektfasen søker Ulven Investment AS å inngå samarbeid med Sør-Varanger Utvikling AS for å skape synergier mellom dette prosjektet, og øvrige innovasjonsprosjekt som er generert, eller finansiert av Sør-Varanger Utvikling AS. Et slikt samarbeid innbefatter relevant kontakt i snittflaten mot norske myndigheter. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har datasenter som satsingsområde og SVU er i utgangspunktet et «KMD prosjekt». Sør-Varanger Utvikling AS er også bindeledd til andre relevante lokale, regionale og nasjonale myndigheter i den grad prosjektet finner det relevant og aktuelt
Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet