Pressemelding

7,1 millioner kroner til 3-årig pilotprosjekt i Nord-Troms og Sør-Varanger skal gi økt kunnskap og styrket næringsliv

Nord-Troms Studiesenter, Sør-Varanger Utvikling og Troms og Finnmark fylkeskommune samarbeider om prosjektet Kompetansepilot som har som mål å utvikle og teste ut modeller for kompetanseheving tilpasset næringslivets behov.

Prosjektet er treårig og har fått innvilget 4,4 millioner kroner i støtte fra Kompetanse Norge, som forvalter den nasjonale satsingen på Kompetansepiloter på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kompetansepilotprosjektene har som mål å utvikle modeller for godt samsvar mellom tilbud og etterspørsel av kompetansebehov i små virksomheter i Distrikts-Norge. 

Troms og Finnmark fylkeskommune bidrar med 2,7 millioner kroner til prosjektet, som til sammen har et budsjett på kr 7,1 millioner kroner over tre år.

«Kompetanseheving som arbeids- og næringslivet etterspør er et satsingsområde for fylkeskommunen og vi har store forventinger til pilotprosjektene som nå igangsettes i Sør-Varanger og Nord-Troms», uttaler fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen.

Det er et mål at kompetansehevingsmodellene som utvikles skal ha overføringsverdi til flere næringer.

 «Etter- og videreutdanning må være tilpasset både enkeltpersoner livssituasjon og ønsker, og arbeidslivets behov, og vi trenger flere med relevant kompetanse framover. Riktig og godt påfyll av kompetanse er viktig både for å utjevne forskjeller og for samfunnet. Den nasjonale reformen Lære hele livet fokuserer på livslang læring, og endringer i arbeids- og samfunnsliv framover krever at vi tenker nytt rundt utdanning», kommenterer Eriksens kollega, fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde.

I Nord-Troms vil prosjektet rette seg mot industrien på Furuflaten og industrien tilknytta sjømatnæringen på Skjervøy. I Sør-Varanger fokuseres det på beredskapsledelse, innovasjon og teknologi for næringsliv, offentlige aktører og frivillige organisasjoner. Lokale prosjektstillinger vil lyses ut både i Nord-Troms og Sør-Varanger.

De lokale ordførerne, Dan-Håvard Johnsen i Lyngen og Pål Gabrielsen i Sør-Varanger er enige om at satsing på kompetanseheving i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er essensielt for å lykkes med framtidas utfordringer i distrikts-Norge og er meget glade for at fylkeskommunen tar sitt ansvar som regional utviklingsaktør på alvor.

Samarbeidsavtalene mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og henholdsvis Sør-Varanger Utvikling og Nord-Troms Studiesenter og ble underskrevet denne uka.

Kontaktinformasjon:

Bjarne Rhode, fylkesråd for utdanning i Troms og Finnmark

Mob; 993 07 930

Karin Eriksen, fylkesråd for miljø og næring i Troms og Finnmark

Mob; 412 67 977

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet