Høyere utdanning i Sør-Varanger (HUSV)

Prosjektleder: Nina Greiner Iversen

Prosjektperiode: Oktober 2021 – november 2023

Finansieringsmodell: Finansiert gjennom kompetansepilotprosjektet (Direktorat for høyere utdanning og kompetanse)

Hovedmål: Etablere bærekraftig modell for distriktstilpasset utdanning i Øst-Finnmark

Undersøkelser viser at det er en stor avstand mellom utdanningstilbudene på høyere nivå og arbeidslivet. Arbeidslivet skriker om mer praksis inn i utdanningsløpene, slik at de nyutdannede er bedre rustet til det arbeidet som venter dem. Videre, så har vi et økende behov for utdanningstilbud i distriktene. Livslang læring går igjen i de strategiske og politiske dokumenter, som omhandler utdanning. Vi skal aldri gå ut på dato utdanningsmessig og det skal være muligheter for alle, uavhengig av bosted, å ta utdanning. Utfordringene knyttet til dette er mange, og som en del av arbeidet med å løse disse utfordringen, har KMD (nå KDD) innvilget 50millioner på landsbasis til 17 ulike kompetansepilot prosjekter i distriktene. Øst-Finnmarks kompetansepilot, HUSV, skal med fokus på høyere utdanning, finne en bærekraftig modell for å gjøre utdanningsmulighetene synlige, flere og gjennomførbare for befolkningen. I tillegg skal modellen legge til rette for at vi skal tiltrekke oss flere studenter utenifra for å sikre tilførsel av den kompetansen vi trenger på sikt.

Se for deg Sør-Varanger med 12000 innbyggere med et yrende liv av studenter. Se for deg at næringslivet fikk tak i den kompetansen de trengte; vi hadde unge voksne under utdanning som kunne ha deltidsarbeid i både offentlig og privat sektor og det var mulig å få påfyll av kompetanse i voksen alder. Dette er det vi jobber med i HUSV. I samarbeid med Nord Universitet, UiT, Fagskolen i Nord, NTNU, TFFK og lokalt næringsliv forsøker vi å skape bedre tilgang til den utdanningen vi trenger, samt trekke til oss studenter utenifra. Vi har som mål å skape et Kunnskapssenter som skal jobbe for at det skal være mulig å ta relevant utdanning i hele Øst-Finnmark. Ringvirkningene av utdanningsmuligheter er vekst og utvikling i næringslivet, bolyst, attraktivitet, aktivitet og på sikt økt folketall; det vil vi ha! For å få dette til, jobber vi med å dekke kompetansebehovet vi har i dag, samt legge til rette for at vi får tilgang til utdanning innen teknologi, entreprenørskap og innovasjon, som kan være med på å eskalere utviklingen i regionen vår.  

HUSV skal være et bidrag inn mot reduksjon av demografiutfordringene. Prosjektet skal være framtidsrettet slik at en kan sikre seg utvikling innenfor eksisterende arbeidsliv, men også for å legge til rette for at regionen har kompetanse til å utvikle nye arbeidsplasser og bedrifter. HUSV skal være motor i arbeidet med å øke tilbudet av studier, megler mellom næringsliv, politikere og utdanningstilbydere, etterstrebe å skape relevante møteplasser og ivareta menneskene som studerer gjennom opprettelsen av Studentforeningen Sør-Varanger. Målet er et utviklende studentmiljø som sikrer framtiden vår.

Studentforeningen Sør-Varanger har vokst fram som et resultat av prosjektet og har som overordnet mål å fremme interessene til studentene bosatt i Sør-Varanger eller tilknyttet et utdanningstilbud i Sør-Varanger. Foreningen har også som mål å være en møteplass og samarbeidsarena for studenter bosatt i Sør-Varanger eller tilknyttet studier i Sør-Varanger. Foreningen vil jobbe for å fremme studentenes interesser i samfunnet, skape muligheter til å utvide nettverk for studenter i Sør-Varanger og bidra til å heve kompetansen til studentene i Sør-Varanger. Til sist har foreningen som mål å bidra til å skape en studentkultur i lokalsamfunnet og regionen, samt skape interesse for høyere utdanning hos barn og unge.

Prosjektet jobber med etablering av Beredskapslaboratorium Finnmark sammen med Nord Universitet. Her er målet å bygge videre på og øke beredskapskompetansen vi har i Øst-Finnmark. Så langt har det vært et 7,5sp kurs i Kommunalt beredskapssamvirke med om lag 140 søkere til 30 plasser. Det vil bli satt opp et nytt tilsvarende kurs høsten 2022. I starten av 2023 settes opp et nytt kurs i Digital sikkerhet og beredskap som en videreutvikling av konseptet Beredskapslab.

Sammen med NTNU jobber vi med å få i gang prosjektet «Den digitale kysten – framtidens kystsamfunn». I dette prosjektet ser vi på hvordan teknologi kan legge til rette for en utvikling av kystsamfunnet slik at det blir attraktivt og mulig å bo her også i framtiden. Tilgang på kompetanse, utdanningsmuligheter, forskning og tilvekst av nye bedrifter vil være grunnpilarer i prosjektet.

UiT har egen campus i Kirkenes, som er under stadig utvikling. Nå starter forkurs ingeniør og årsstudium reiseliv opp høst 2022 og tilpasset ingeniørutdanning har planlagt oppstart 2023.  Fagskolen i Nord har nylig flyttet til Nothing Hill hvor de ser på muligheten for å utvide studietilbudet fra Fagskoleingeniør i anlegg og bergverk til tilbud innenfor reiseliv eller teknologi.

No post found!

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet