Steg 1 – Tilsagnsskriterier

Før du skriver og sender inn din søknad  du lese nøye gjennom tilsagnskriteriene under:

TILSAGNSKRITERIER FOR SØR-VARANGER UTVIKLING

Sist oppdatert desember 2022

 1. Søkerorganisasjonen må være registrert og adressert i Sør-Varanger kommune.  Organisasjoner utenfor kommunen kan unntaksvis søke, dersom de har et dokumentert,  formalisert samarbeid med en eller flere aktører i Sør-Varanger.  
 1. Tildelinger skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene kan  støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro over et tidsrom på 3  regnskapsår. Denne summen inkluderer også konsernregnskapet i sin helhet. Før støtten  kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte hvorvidt det er mottatt annen  bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår. I tilfeller der søker  tidligere har mottatt bagatellmessig støtte oppgis beløpets størrelse, støttekilde og  tilbudstidspunkt. Dersom søker mener at den har grunnlag for å omgå disse generelle  reglene for bagatellmessig støtte må en opplyse og vise til dette i søknaden. Søker er  ansvarlig for å sette seg inn i, og forholde seg til det gjeldene regelverk om bagatellmessig  støtte. 
 1. For eget arbeid skal det føres timelister etter søknadstekstens timesats, som er oppgitt til  SVU å være 600 kr/pr time. Godkjent timesats er inntil 1,2 promille av avtalt og reell  årslønn, men begrenset til kr 600 pr time. Som avtalt og reell årslønn regnes årslønn ved  utløpet av prosjektperioden eller inntektsåret. Faste avtalte naturalytelser inngår i  beregningen av avtalt årslønn. Uregelmessige tillegg som bonuser, overtidsgodtgjørelse  mv. inngår ikke i avtalt årslønn. Dette innebærer at timene den ansatte har jobbet på  prosjektet, må dokumenteres med en lønnsslipp eller a-melding som viser at de er  innberettet som lønn på den ansatte. Lønnsinnberetningen danner grunnlaget for  skattetrekk hos den ansatte. Timelister fungerer som validering av arbeidsomfanget i  prosjektet. For enkeltpersonforetak, ANS og DA gjelder egne regler: Det godkjennes  maksimalt kr 350 per time og maksimalt 1850 timer per år. Det er ikke krav om at denne  arbeidsinnsatsen lønnsinnberettes, men må dokumenteres med timelister. 
   
  Timesatsene inkluderer også sjablongmessige overheadkostnader. Det sjablonmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap, så som sosiale kostnader, leie/avskrivningskostnader knyttet til instrumenter, maskiner, verktøy, utstyr og lokaler, finanskostnader, IKT-kostnader, reisekostnader, pensjonskostnader, forsikringer, kontorkostnader/-rekvisita. 
  Les mer om godkjente timesatser på Innovasjon Norge sine nettsider. 
 1. Prosjektet må ha sammenfall med SVUs Omstillingsplan 2021-2024. I praksis betyr dette  at prosjektet i utgangspunktet må kunne sikre eller skape hele/varige arbeidsplasser, og  være innenfor et eller flere av de tre innsatsområdene til SVU: 
  • Infrastruktur og nettverk  
  • Innovasjon og kompetanse  
  • Entreprenørskap
 1. SVU kan kun støtte prosjekter som inngår i kategorien forstudier og forprosjekter. 
 1. Søker må ha gjennomført et PLP-kurs og/eller kunne vise til relevant  prosjektledererfaring eller –utdanning. Dokumentasjon i form av referanse, attest eller lignende må vedlegges.
  • Søkerorganisasjoner med mindre enn 5 års drift må i tillegg ha gjennomført Gründerakademiets etablererkurs eller tilsvarende kurs.  
 1. Prosjekter skal gjennomføres etter PLP-metodikken med tilhørende prosjektorganisering  (prosjektansvarlig, prosjektleder og styringsgruppe). 
  • Samtlige prosjekter må ha en styringsgruppe. Prosjektgruppe og  referansegruppe bør vurderes i større prosjekter. Les mer om PLP metodikken her. 
 1. Prosjektet må bidra til å oppfylle et eller flere av FNs bærekraftsmål. Det skal tydelig  fremgå av søknad hvilke mål prosjektet skal bidra til å oppfylle. Se oversikt over de ulike  bærekraftsmålene her: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
 1. Søknader vil behandles etter følgende vurderingskriterier:  
   
  A. KVALITETEN I TILSENDTE DOKUMENTER 
   
  B. PROSJEKTETS NYTTEVERDI OG VARIGE EFFEKTER 
  1. For søkerorganisasjonen (sikre eller skape varige arbeidsplasser) 
  2. For samfunnet 
   
  C. PROSJEKTLEDERS GJENNOMFØRINGSEVNE 
  1. Forutsetninger for å gjennomføre hovedprosjekt 
   
  D. PROSJEKTETS SAMSVAR MED OMSTILLINGSPLAN OG HANDLINGSPLAN 
  1. Hvor godt samsvarer prosjektets formål? 
  2. Hvor godt samsvarer prosjektets målsetninger? 
  3. Hvor godt samsvarer de forventede resultatene? 
   
  E. KONTAKT MED ANDRE VIRKEMIDDELAPPARATER/FINANSIØRER 
   
  F. GRAD AV SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 
  1. På tvers av sektor 
  2. På tvers av bransjer 
  3. På tvers av grenser (kommune, fylke, land) 
  4. Involvering av ungdommer 
   
  G. FOKUS PÅ BÆREKRAFT 
  1. Økonomiske faktorer 
  2. Samfunnsmessige faktorer 
  3. Miljømessige faktorer 
   
  H. FOKUS PÅ KOMMUNIKASJON OG MARKEDSFØRING AV PROSJEKTET 

Behandling av søknader  

Søknader behandles av styret i styremøter i henhold til årlig møteplan. Møteplan kan sees  på www.kirkenes.no. Styret fatter suverent beslutning om hvilke bedrifter som mottar  prosjekttilskudd, på bakgrunn av en innstilling fra administrasjonen. Dersom prosjektet ikke  oppfyller de nevnte tilsagnskriteriene, kan søknaden bli administrativt avvist og ikke sendt til  videre behandling av styret.  

I utgangspunktet bevilges det tilskudd på opptil 40% av totale kostnader. Det vil kunne tildeles  10% ekstra for et strukturert samarbeid med andre aktører, og opptil 20% ekstra for et  strukturert samarbeid med skole (herunder grunnskole, videregående skole, fagskole og høyere  utdanning). Samarbeidet må dokumenteres.  

SVU kan forlenge prosjektperioden med inntil 50 % av estimert tid ved skriftlig søknad fra  prosjektleder. Eksempelvis kan et seksmåneders prosjekt maksimalt forlenges med tre måneder.  

Oppfølgning av prosjekter  

Prosjekter skal også følges opp via statusmøter med administrasjonen i SVU. Antall statusmøter  vil variere etter prosjektets omgang i tid og kroner. Det vil framkomme av tilsagnsbrevet hvor  mange statusmøter som skal gjennomføres for hvert enkelt prosjekt.  

SVU fordrer at bedrifter som mottar tilskudd til sine prosjekter stiller seg tilgjengelig for intervju  og andre markedsføringstiltak om prosjektene sine, både under prosjektperioden og i etterkant.  

Rapportering  

Skjema for sluttrapportering finnes på SVUs nettsider. Tilskuddet utbetales når sluttrapport med  regnskap er levert. Prosjekter med tilskudd over kr. 200.000,- krever regnskap godkjent av  revisor.  

SVU forbeholder seg retten til å publisere søknader og sluttrapporter. Dette gjøres for å skape en  delingskultur, og bidra til mer innsikt, inspirasjon og kunnskapsdeling. 

Last ned tilsagnskriteriene under

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet