Vi må satse på entreprenørskap i Øst-Finnmark

Aa Maja Kruuse, prosjektleder for entreprenørskap

Sør-Varanger Utvikling jobber for å skape et dynamisk og robust næringsliv i Sør-Varanger.

I den nåværende økonomiske krisen er ikke Sør-Varanger alene. Om vi skal lykkes med å skape et fremgangrikt næringsliv, ser jeg ikke annen løsning enn at vi legger ned fortidens uenigheter og samles om å overleve som region; Øst-Finnmark. Alle kjenner på konsekvensene av sanksjonene i forhold til allerede eksisterende problemer som fraflytting, nedlegging av utdanningstilbud, manglende bolyst og attraktivitet i våre kommuner.

Et robust og dynamisk næringsliv er motoren som driver frem et samfunn som kan tiltrekke tilflyttere gjennom tilbud om gode jobber, gode skoler og fritidsaktiviteter. Denne motoren utgjør et grunnleggende element i et samfunn som tåler og håndterer eksterne sjokk godt.  

Sanksjonene er det nyeste av en rekke utfordringer som vår region har vært utsatt for i de senere år. Det er et faktum at vi er sårbar når veksten i samfunnet drives frem av en enkel, eller få, sektorer. Først var det gruvedrift, deretter turisme og nå er det altså handelen med Russland som i høy grad ikke lengre er en kilde til inntjening for våre virksomheter.

Akkurat som med en aksjeportefølje, er det viktig for samfunnet å fordele risiko på flere bransjer. Det vil alltid finnes konjukturutsvingninger og andre eksterne faktorer som er utenfor vår kontroll. Disse vil ofte ramme bransjespesifikt og samfunnet må ha flere ben å stå på.

Entreprenørskap er en tverrfaglig kunnskap, som gir folk verktøy til å drive forretning og tjene penger i absolutt alle bransjer.

Vi trenger flere nye bedrifter som griper muligheten for å idenfisere behov i markedet og finner ut hvordan man kan tjene penger på dem. Entreprenørskap i eksisterende bedrifter handler om å tilpasse seg eksterne sjokk og se etter mulighetene det bringer med seg. Kan vi tilby nye produkter? Kan vi gå inn i nye markeder? Hvilken kompetanse trenger vi for å beholde eller øke markedsandelene våre de neste 5 år, de neste 10 år?

I en rapport om entreprenørskap i Nord-Norge fra 2019, skriver konsulentselskapet Menon Economics: Byfolk er oftere gründere enn folk i mer grisgrente strøk. Dette er naturlig, siden byene er preget av et større, mer variert og mer dynamisk næringsliv og et større lokalt kundegrunnlag. Men dette er ingen lovmessighet, heller et tydelig mønster. Det er fullt mulig å løsrive seg fra dette mønsteret […] Entreprenørskap handler stort sett om penger og riktige folk, mer enn rett sted.

Vi trenger å fokusere og satse på entreprenørskap. I disse tider kan vi ikke velge status quo og fortsette som tidligere. Før sanksjonene gikk økonomien i vår region sakte mot kollaps, nå går det raskt nedover. Vi skal snu den trenden. Vi skal vise at vi er en region som er klar for omstilling og tør å satse på det som kommer til å skje i fremtiden i markedet.

Det er mange flinke bedriftseiere og mange gode ideer i Øst-Finnmark. Jeg har troen på at disse kan kombineres til fremgangsrike virksomheter som kan være pådrivere for positiv samfunnsutvikling, møteplasser, attraktive jobber samt å sette Øst-Finnmark på kartet som en plass hvor utvikling og nyskaping er i førersetet. 

Vi må tørre å løfte blikket og se ut over hva vi trodde var mulig å få til i Øst-Finnmark. Vi må slutte og se oss over skulderen for å finne svarene i fortiden og gå i sporene som tidligere er tråkket opp av noen andre.

Det krever mot og kløkt å samles om å skape en fremtid hvor vi ikke har svaret på «hvordan», men i stedet må si «vi finner det ut underveis». Her er det essensielt å stake ut kursen og løse problemene når de oppstår. Sammen.

Entreprenørskap i form av nye bedrifter og tilbud om kompetanseheving i Øst-Finnmarks etablerte næringsliv blir veien videre for Øst-Finnmark som samfunn. I Nordområdemeldingen fra 2020 legges det vekt på behovet for å akselerere omstilling for å møte behovet om jobb- og verdiskaping i Nord. Regjeringen skriver at: Nye arbeidsplasser må i stor grad komme i privat sektor, og det lokale eierskapet er viktig. Regjeringen vil legge til rette for at nordnorsk næringsliv i årene framover kan ytterligere realisere sitt potensiale. Et velfungerende og attraktivt Nord-Norge trenger et mangfold av næringer. Denne tilrettelegging er rettet mot tilgang på kapital og kompetanse som er to grunningredienser for å lykkes med å starte bedrift. Gode idéer, risikovillige folk og gjennomføringskraft har vi fra før i Øst-Finnmark.

Vi må tenke stort; finne mål og visjoner som vi kan samles om. Heretter må vi enes om å stå i prosessen sammen når vi møter motstand.

Jeg mener det finnes to mulige utfall med denne strategien: enten lykkes vi eller så lærer vi. En slik innstilling vil føre oss fremover og utløse potensialet som finnes i folk og i Øst-Finnmark som region.

Skroll til toppen
Hopp rett ned til innholdet