Steg 1 – Tilsagnsskriterier

! Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke investerer i prosjekter og studier som allerede er påbegynt. Søker kan allikevel starte prosjektet på egen risiko i påvente av søknadsbehandling. !

Les før du begynner

Før du skriver og sender inn din søknad  du lese nøye gjennom tilsagnskriteriene under:

Vi ber deg lese nøye gjennom Sør-Varanger Utviklings tilsagnskriterier, før du går videre i søknadsprosessen.
Søknader til Sør-Varanger Utvikling behandles av styret. Styremøtene avholdes omtrentlig annen hver måned (se egen møteplan her). Det forutsettes at det er minimum 3 uker mellom søknadsleveranse og styremøte for behandling, og ved særskilte tilfeller vil en måtte påberegne lengre behandlingstid. Sør-Varanger Utvikling gir gjerne innspill til prosjektideer og ønsker at søker tar kontakt i god tid før en eventuell søknad sendes inn.

Næringsomstilling møter samfunnsomstilling

Et vellykket omstillingsarbeid bygges på strategisk, langsiktig tenking. Visjonen for omstillingsarbeidet er å skape et attraktivt samfunn med vekstkraft, og det forventes at søkere stiller seg bak denne visjonen.

Sør-Varanger Utvikling har to hovedmål: skape 300 arbeidsplasser og bidra til å skape et mer robust næringsliv. Prosjektene vi investerer i må derfor gi en avkastning i arbeidsplasser.

Søknad og tilsagnskriterier

Tilsagnskriteriene under har overskrift i samsvar med søknadsskjemaet. Vi gjør oppmerksom på at SVU ikke investerer i prosjekter og studier som allerede er påbegynt. Søker står fritt til å starte på egen risiko under påvente av søknadsbehandling.

Søknaden må inneholde en tekst på opptil 150 ord som beskriver prosjektet. Dersom mulig, legg også inn en setning om hvordan samfunnselement bedriften ønsker å sikte mot. Dette samfunnsperspektivet er belyst i punkt 2.3.5. Denne teksten vil bli brukt i pressemeldinger, og Sør-Varanger Utvikling As sine nettsider og markedsføringsplattformer ved behov. Dette er også den eneste informasjonen SVU gir på vegne av selskapet, og all korrespondanse vedrørende prosjektet vil rettes direkte til prosjektsøker. Som overskrift til Prosjektbeskrivelsen oppføres prosjektsøker, prosjektnavn, og varighet følgende format: «Prosjektsøker: «Organisasjon XX», «Prosjektnavn», «fra XX.YY til XX.YY». Om ønskelig kan linker til nettsider, logoer og annet inkluderes, eller ettersendes, for bruk på SVUS nettside.

Tilsagn skjer i henhold til reglene for bagatellmessig støtte. Ifølge disse reglene kan støttemottaker ikke motta mer enn til sammen 200 000 Euro (ca. 1,8 millioner norske kroner) over et tidsrom på 3 regnskapsår. Denne støtten inkluderer også konsernregnskapet i sin helhet. Før støtten kan komme til utbetaling, må støttemottaker bekrefte at det ikke er mottatt tilbud om annen bagatellmessig støtte i inneværende og de to foregående regnskapsår, eller i tilfelle slik støtte er mottatt oppgi beløpets størrelse, støttekilde og tilbudstidspunkt.

I prosjekter med tilskudd over Kr. 200.000,- betinger SVU AS at det leveres et revidert regnskap. Prosjekter som mottar tilskudd under Kr. 200.000,- kreves et regnskap bekreftet av regnskapsfører.

Alle søknader må ha et formål og noen målsetninger, den aktørene ser for seg noen måloppnåelser og konsekvenser. «Hva er det en prøver å oppnå, og hvordan skal en oppnå dette, hvorfor skal en oppnå dette, og hvilke effekter forventer man av prosjektet» er i så måte sentrale spørsmål som bør besvares. I et slikt øyemed er det naturlig at det belyses et helhetlig perspektiv (forventet livsløp evt et «vugge-til-grav perspektiv») for å hjelpe til å belyse hvordan prosjektet vil falle inn i et større samspill av aktører, institusjoner og andre – med tilhørende potensielle langvarige effekter.

  • Prosjekter som har potensiale til å gi varige effekter, med muligheter til å løse ut flere midler via øvrig virkemiddelapparat eller investorer, er av særlig interesse.
  • Prosjekter bør inneholde en tydelig kompetanseutviklingskomponent, og det omtalte helhetlige perspektivet (livsløp/vugge-til-grav) bør belyses.
  • Prosjekter bør inneholde en form for «samfunnselement». Med samfunnselement mener SVU at aktører som får tilskudd også bør gi noe tilbake til samfunnet – særlig om prosjektet lykkes. Dette kan eksempelvis gjøres ved å åpne dører for studenter, ta del i lærlingeprogram, ta del i kurs og programmer, bidra som mentorer, hjelpe aktører som Ungt Entreprenørskap med mer. SVU vil, sammen med andre, utarbeide en rekke programmer som søkerne kan velge å delta i. Søkerne kan også framme andre samfunnsmessige tiltak på eget initiativ. Tiltak rettet mot barn og unge er særlig ønsket.
  • Prosjekter som er strategiske, og bidrar til å forvalte de komparative fortrinnene som finnes i Sør-Varanger er av særlig interesse.
  • SVU forventer at søker er, eller ønsker å være, forankret, registrert og operativ fra Sør-Varanger. Videre vil SVU vil kunne stille krav om tilbakebetaling av inntil 50 % av innvilget tilskudd dersom det ved prosjektets avslutning anses som sannsynlig at søker vil flytte virksomheten ut av kommunen i innen 18 måneder etter gjennomføring av prosjektet. Dette vil spesielt være aktuelt for prosjekter som innvilges beløp over Kr. 100 000,-. Et slikt krav omfatter ikke de tilfellene som ender ekspansjon til andre markeder, der deler av driften beholdes i Sør-Varanger kommune (SVU minner om at rene markedsutvidelsesprosjekter normalt ikke blir investert i).

Ofte ønsker aktører å involveres og orienteres tidlig for å få best mulig effekt av de ulike virkemidlene. Eksempler på virkemidler kan være kommunale fond, SIVA sitt Næringshageprogram for Målbedrifter i Næringshagene (kontakt Kirkenes Næringshage for dette), Innovasjon Norge, SkatteFunn, Regionalt Forskingsfond med ulike virkemidler, student og forskersamarbeid, nærings-ph.d, ulike stiftelser og private fond (eksempelvis Sparebank1 stiftelsens fond og SNN fondet). I tillegg er det relevant for SVU å vite om dere er i kontakt med noen investeringsmiljø for et eventuelt hovedprosjekt. Ofte vil prosjekter som SVU investerer i være høyaktuelle for andre virkemidler, og særlig SkatteFunn-ordningen er ofte relevant. Kirkenes Næringshage har aktører som er veldig gode på de fleste virkemiddeltiltak, og særlig Skattefunn.

Aktører kan søke SVU om midler til sine prosjekter. I utgangspunktet tildeles det opptil 40 % støtte, dersom aktøren står alene, mens det vil kunne tildeles opptil 20 % ekstra for et strukturert samarbeid med andre aktører. Dersom søker oppfyller en av kriteriene vil søker få 10 % ekstra støtte. Om søker oppfyller to av kriteriene vil søker få 20 % ekstra støtte. Søker kan maksimalt få opptil 20 % ekstra støtte, som tilsvarer totalt opptil 60 % støtte.

SVU ønsker å fortsette og stimulere til økt samarbeid, kompetanseheving og rekruttering for å bidra til et robust og attraktivt samfunn. I 2019 vil vi derfor gi ekstra tilskudd til prosjekter som ivaretar følgende:

  • Strukturert samarbeid med andre bedrifter
  • Strukturert samarbeid eller involvering av en FoU-institusjon
  • Strukturert samarbeid eller involvering av elever ved ungdoms – og videregående skole

Eksempler på samarbeid:

– Involvere en bachelor- eller masterstudent i prosjektet for eksempel til å sitte i en styringsgruppe eller til å løse enkelte arbeidsoppgaver i prosjektet.

– Involvere en elev/ungdomsbedrift i prosjektet til å løse deler av prosjektet.

– Involvere en forsker i prosjektet for eksempel til å utrede en problemstilling i prosjektet.

– Involvere andre bedrifter eller organisasjoner i prosjektet.

For regnskapspliktige selskap kan SVU godkjenne «eget arbeid». Timesatsen er maksimalt 600 kroner pr. time, og det kan maksimalt tas med 1.850 timer pr år per deltager. Søker må begrunne timesats. For enkeltpersonforetak kan vi godkjenne eget ulønnet arbeid.

Det forutsettes at søker fyller ut en søknad i PLP-format, samt registrerer sin søknad på regionalforvaltning.no når denne portalen er satt opp og implementert i driften til SVU. Søknaden i PLP-format skal være med som vedlegg når søknaden registreres i portalen. Les mer om PLP under «Verktøy” på regionalforvaltning.no. og last ned mal HER. Alle rapporteringer, og leveranser skal gjennomføres på regionalomstilling.no. Bedriften er selv ansvarlig for å sette seg inn i nødvendige prosesser, nettside og portal, og må i tilfelle søke en ekstern 3. part for hjelp til utførelse. SVU vil gi beskjed når driften av regionalforvaltning.no er i gang.

Oppfølgning av eksterne prosjekter

Alle eksterne prosjekter Sør-Varanger Utvikling investerer i skal følges opp ved statusmøter underveis i prosjektene. Antall statusmøter vil variere etter prosjektets omfang i tid og kroner, og det skal framkomme av tilsagnsbrevet hvor mange statusmøter som skal gjennomføres. Sør-Varanger Utvikling forbeholder seg retten til holde tilbake, redusere, samt trekke tilbake tilsagnet, dersom søker ikke har levert i henhold til prosjektsøknaden.

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000

Prosjekter med tilskudd over kr. 100 000 skal følges opp ved 2-3 statusmøter.

Statusmøte 1: 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev.

Statusmøte 2: 50 % av prosjektperioden gjennomført.

Statusmøte 3: 80 % av prosjektperioden gjennomført.

Første statusmøte skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøter i søknaden.

Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000

Prosjekter med tilskudd under kr. 100 000 skal følges opp ved ett statusmøte 4-6 uker etter signert tilsagnsbrev. Statusmøtet skal gjennomføres før første utbetaling foretas. Søker kan selv foreslå tidspunkt for statusmøtet i søknaden.

Scroll to Top